شماره حساب های ما

توجه فرمایید واریز وجه حتما بعد از هماهنگی با ما صورت پذیرد

در داخل ایرانی می توانید از روش کارت به کارت کردن برای حساب های داخل ایران نیز استفاده نمائید

  کلیه حساب ها به نام فرهاد شیدفر می باشد

 

 شماره حساب های ایران 

 

شماره حساب های ترکیه

Iş Bankasi/Beşiktaş şubesi-istanbul